استرس گرمایی در طیور
ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : سمین میرهاشمی

چکیده

این کتابچه از آن جهت تهیه گردیده است که دلایل مهم بروز استرس گرمایی در طیور پرورشی را شرح دهد . رئوس مطالب این راهنما را برخی از روشهای مدیریتی کلی که در کاهش استرس گرمایی موثر میباشند ، تشکیل می دهد . اگرچه مطالب این کتابچه از آخرین تحقیقات و بهترین نظرات تهیه گردیده است ، کامل نبوده و نمیتوان آن را جایگزین نظرات متخصصین نمود . در صورت تردید در مورد مسئله ایی ، بهتر است که به نظرات متخصصین امر مراجعه نمائید .


ادامه مطلب را مطالعه کنید
 
منابع خوراکی جدید در تغذیه طیور
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : سمین میرهاشمی

مقدمه

 از آنجا که تغذیه درپرورش طیور صنعتی اهمیت شایانی داردعلاوه برنقش کلیدی آن در رشد و تولید مناسب تقریباً 60 تا 70 درصد هزینه های جاری پرورش جوجه های گوشتی ، مرغان مادر،تخمگذارواجداد راشامل می شود.

تغذیه جوجه پس ازخروج ازتخم تاثیرزیادی برعملکرد گله درپایان دوره پرورش دارد بعبارت دیگراگرشروع پرورش گله ای باتغذیه ومدیریت مناسب وصحیح توام باشد نه تنها گله ای یکنواخت ازنظروزنی تولید می شودبلکه عملکرد آن ازلحاظ  ضریب تبدیل غذایی ومیزان تلفات نیزبهینه خواهدشد؛ لذا برای موفقیت دراین امررعایت اصول تغذیه ومدیریت به ویژه درهفته نخست پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است علاوه برآن تنوع محصولات غذایی در جیره می تواند باعث خوشخوراکی، ارتقاء سطح کیفی محصول و بازارپسندی بیشتر آن شود.

با توجه به نیازهای غذایی نژادهای اصلاح شده وبرای دستیابی گله ها به حداکثرتوان ژنتیکی ،امروزه نیاز به دان باکیفیت وارزش غذایی بالاتر درهفته اول کاملاَّ احساس وباید مورد استفاده قرارگیرد.

اعمال مدیریت مناسب تغذیه دراوایل دوره پرورش،می تواندنقش تعیین کننده دربهبودعملکردگله وکاهش هزینه تولیدداشته باشدوبهمین صورت،تغذیه غیرعلمی ونامناسب دراوایل دوره پرورش،پتانسیل ژنتیکی راازنظرعملکرد به شدت تغییروکاهش خواهد داد.

کمبود موادغذایی بعنوان مهمترین مشکل در راه پیشرفت صنایع طیور،دراکثرنقاط جهان سبب شده که توجه محققین به منابع خوراکی دیگرازجمله محصولات نهایی کارخانجات موادغذایی جلب شده ودرجستجوی منابع غذایی قابل استفاده همت فراوانی ازخودبروزدهند.  

 

 

 

 

 دراین مقاله سعی گردیده چندمنبع خوراکی جدیدبرای راندمان وضریب تبدیل غذایی بهترارائه وباهم مقایسه گرددکه به شرح ذیل می باشد:

 1) پماک گوجه فرنگی جایگزین مناسب سبوس گندم در جیره دام وطیور

 

گوجه فرنگی حاوی 5/8-7 درصدماده خشک است که ازآن محصولات متنوعی نظیررب ،سس ،آب گوجه فرنگی وپماک گوجه فرنگی( تفاله ) بدست می آیدواین ماده اخیر ازکارخانجات رب سازی بعنوان فرآورده ویژه دام وطیورخارج می شود.

قبل از آنکه استفاده از این ماده باارزش در تغذیه طیور مطرح گردد پماک حاصل از کارخانجات در محیط زیست مانند رودخانه ها و مزارع ریخته می شدوموجبات آلودگی محیط را فراهم می آورد؛بنابراین محققین برای حل این معضل به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این ماده مغذی در جیره طیور نه تنها می توانند از آلودگی محیط بکاهند بلکه موفق به عرضه یک نوع غذای جدید و با کیفیت در صنعت دام وطیور خواهند شد.  

پماک حدود 10-5 درصد وزن گوجه راشامل میشود که حاوی پوسته، دانهج، بافتهای داخلی وآب می باشد.

کیفیت مواد مغذی موجود در آن تابع فرآیند صنعتی ، واریته کشت شده وشرایط محیطی منطقه     می باشد.ضمن اینکه باید این نکته رایادآور شد که معمولا در کارخانجات رب سازی تفاله گوجه به دو صورت دیده می شود:

نوع اول پوست محصول با دانه ونوع دوم بافتهای داخلی  محصول با دانه است که نوع اول دارای رطوبت کمتر وپروتئین بیشتر می باشد.

تفاله تازه بدلیل رطوبت وترشی زیاددانه وطعم بخصوص در تغذیه دامها استفاده می شود ولی در صورت خشک کردن ، مقدار بیشتری از آن را در تغذیه دام وطیور می توان استفاده نمود زیرا رطوبت وترشی زیاد باعث اسهال در دامها  می گردد.

معمولا فرآیندخشک کردن(بویژه درشرایط غیرصنعتی) باعث افزایش هزینه تمام شده می گردد بنابراین توصیه می شودتفاله گوجه فرنگی به نسبت 5:1 براساس وزن مرطوب با ذرت علوفه ای سیلو گردد زیرا مخلوط این دو بعلت پروتئین بالای پماک باعث اصلاح پروتئینی سیلوی ذرت        می گردد و سطح مناسب کربوهیدرات محلول در سیلوی ذرت سبب بهبود فرآیند سیلوکردن پماک گوجه شده که براین اساس بخشی از پروتئین سویا بوسیله پماک گوجه فرنگی جایگزین می گردد.

این محصول بصورت خشک جایگزین بسیار مناسبی جهت بخشی از مقدار سبوس گندم در جیره دامهاست و تا 5 درصد در جیره مرغان گوشتی و 8-6 درصد در جیره مرغان تخم گذاراستفاده           می شود.

طبق یک قاعده کلی می توان این ماده خوراکی را به صورت خشک تا100 درصد جایگزین سبوس در جیره طیور نمود که مزیت آن پروتئین بالا وترکیب اسیدهای آمینه بهتر ، وجود رنگدانه جهت بهبود کیفیت تخم مرغ ورنگ زرده نسبت به سبوس گندم است.

آزمایشات نشان داده است که افزودن 5 درصد دانه و یا پوسته گوجه فرنگی در جیره مرغان تخم گذار سبب بهبود عملکرد تخم گذاری ، مقدار غذای مصرفی ، قابلیت باروری وجوجه درآوری می شودو در مقایسه با جیره حاوی پودر یونجه مرغان بیشتر تشویق به تولید تخم می شوند.براساس همین گزارش تفاله گوجه را می توان تا 5 درصد بجای پودر علوفه در جیره مرغان تخم گذار قرار داد زیرا جوجه ها از تفاله خشک گوجه بیشتر از پودر یونجه استفاده می کنند.

 

 

- ارزش غذایی پماک

 

پماک گوجه فرنگی یک منبع خوب پروتئینی برای طیور وچهارپایان محسوب می شود وتجزیه شیمیایی این خوراک نشان داده که پروتئین خام آن 25-20 درصد ومیزان لایزین آن 13 درصد بیشتر از سویا است. پروتئین دانه های گوجه فرنگی شامل α گلوبولین و β گلوبولین وترکیب شیمیایی آن ازنظرمواد مغذی شبیه به کنجاله تخم پنبه است بجزفیبرکه در گوجه فرنگی 3 برابرکنجاله پنبه دانه است. گوجه بعلت داشتن فیبرزیادانرژی متابولیسمی کمی دارد.تفاله خشک این محصول منبع خوب ویتامینهای A،B1 وB2 می باشد. همچنین این ماده دارای mg/g240-200رنگدانه گزانتوفیل بوده که باعث کیفیت تخم مرغ وخوشرنگی زرده وبازارپسندی بیشترآن خواهدشد.

در دانه گوجه فرنگی متیونین اسید آمینه محدودکننده ای است که باافزودن متیونین ارزش پماک از 75% به 95% افزایش می یابد.

چون پماک یک ماده آنتی اکسیدانت است بنابراین وجود آن درجیره طیور نه تنها باعث بالا رفتن کیفیت غذا می شود بلکه از بروزاختلالات گوارشی جلوگیری می کند.آزمایشات نشان داده جوجه هایی که بااین ماده غذایی البته بصورت خشک تغذیه شده اندکمتر به اسهال ودیگراختلالات گوارشی مبتلا می شوند.

 

 

 

 

آنالیز تفاله گوجه فرنگی

 

%DM

%CP

%Fat

%NDF

%ADF

%Ca

%p

%Ash

pH

5/26

18

26/9

59

46

22/0

47/0

3/4

24/4

 

- عمل آوری ونحوه استفاده از پماک

 مطالعات وتحقیقات زیادی برای عمل آوری وقابل استفاده نمودن این ماده درجیره غذایی طیور انجام پذیرفته وروشهای مختلفی پیشنهاد گردیده که این روشها شامل مواردزیر است:

 

1) روش حرارتی: دراین روش پماک رابه مدت 30دقیقه در حرارت 121درجه سانتیگرادقرارمی دهند.

 

2) عمل آوری توسط اسید: در این روش از محلول HCL (2%) برای مدت 20 ساعت در درجه حرارت معمولی اتاق استفاده می گردد.

 

3) روش غوطه وری در آب : در این روش پماک بمدت 20 ساعت در آب غوطه ور می شود وبه منظور جلوگیری از رشد باکتری ها تولوئن به میزان 5/1 سی سی به ازاء هر لیتر آب افزوده می گردد.

 

4) عمل آوری توسط مواد قلیایی : در این روش از هیدروکسید سدیم (458%) بمدت 24 ساعت استفاده شده سپس توسط اسید کلریدریک مراحل خنثی سازی صورت می پذیرد .

لازم به توضیح است پماک هایی که توسط روشهای غیر حرارتی عمل آوری شده اند ابتدا در 52 درجه سانتی گراد خشک شده بطوری که رطوبت آن به کمتر از 10 درصد می رسدسپس آسیاب شده و بمیزان 20 درصد به جیره طیور اضافه می گردد. (جدول 2)

در مورد پماکهای عمل آوری شده توسط روش حرارتی احتیاج به انجام مراحل فوق نبوده وپس از آسیاب شدن در جیره طیور استفاده می شوند.

 

 

جدول 2 (ترکیبات جیره حاوی پماک)

 

موادتشکیل دهنده

درصد

موادتشکیل دهنده

درصد

سویا

6/30

فسفات کلسیم

45/2

ذرت

9/41

شن

05/0

پماک

20

نمکهای یددار

45/0

روغن سویا

9/2

ویتامین

30/0

متیونین

52/0

موادمعدنی

05/0

لایزین

06/0

لیمستون

72/0

 

 

 

نتایج تحقیقات ومطالعات انجام شده درمورد عمل آوری پماک نشان می دهد که عوامل مضری درپماک عمل آوری نشده وجود دارد که درپارامترهایی مانند افزایش وزن و تولید انرژی متابولیسم نمی تواندتاثیر چندانی داشته باشد لذا باتوجه به این موضوع می توان ا ظهار نمود پماک درصورتی که عمل آوری نشده باشدمی تواند جهت تامین پروتئین وموادمغذی مورد نیاز طیور درجیره بکار رود.این مطلب بخصوص درجاهایی که افزایش کیفیت غذا موردنظراست اهمیت فراوان دارد.

نکته قابل توجه میزان محدودیت استفاده ازپماک درجیره مرغان گوشتی وتخم گذارنباید بیش از 20% باشد زیرا این ماده تلخ بوده ودرصورتی که میزان یادشده رعایت نگرددسبب بد طعم شدن وکم شدن مصرف خوراک می گردد.

همچنین چون 30% پماک رافیبرخام تشکیل می دهدافزایش میزان مصرف آن باعث  تحت تاثیرقرارگرفتن انرژی جیره ومحدودشدن انرژی خواهدشد که حتما بایدبه این مقوله توجه خاص مبذول داشت.

    2) دانه سورگوم درتغذیه طیور

ازنظر اهمیت دانه سورگوم درمیان غلات موجود درجهان پس ازگندم ،برنج ،ذرت وجو درمقام پنجم قراردارد. این ماده همراه با ارزن شاخص ترین غله ای است که درمناطق نیمه خشک گرمسیری و    نیمه گرمسیری کشت می شود.درقیاس باکشورهای صنعتی سورگوم بخصوص درکشورهای درحال توسعه ازاهمیت بسیاری برخورداربوده ولی بعلت دارابودن خصوصیات تغذیه ای نامناسب ووجود مقادیربالایی ازعوامل ضدغذایی دربرخی ازانواع آن،این دانه بعنوان یک ماده غذایی یسیارجالب موردتوجه قرارنمی گیردکه این خود باب تازه ای ازتحقیق و پژوهش محققان رامی طلبد تا بافرآوری و ایجاد تغییراتی درساختمان شیمیایی این ماده سهل الوصول درکشور بتوان ازآن درجیره طیوربهره برد.

 

- ترکیب شیمیایی وارزش غذایی سورگوم

 

ترکیب شیمیایی دانه سورگوم کاملا متغیراست.درتعدادزیادی ازانواع هیبریدهای تجاری سورگوم ممکن است میزان پروتئین بین 13-10درصددرنوسان باشدکه این مقداربه عواملی نظیرشرایط کشت،نوع خاک و وضعیت آب وهوا بستگی دارد.برخی از انواع سورگوم نیز بندرت دارای مقدار بالای پروتئین (بیشتر از 16-15 درصد) می باشد.

مقدار متوسط لیزین ، متیونین ، فیبر ، عصاره محلول در اتر ، خاکستر و فسفر موجود در این غله در مقایسه با ذرت یکسان بوده ولی میزان کلسیم سورگوم تقریبا 2 برابر ذرت می باشد که این خود     می تواند بخصوص  در جیره مرغان  تخم گذار یکی از منابع اصلی دان مرغی باشد.

یکی از خصوصیات ضد غذایی سورگوم ، مقدار تانن های آن می باشد که بشکل ترکیبات پلی فنلی در قشر خارجی دانه یافت می شود و اثرات آنها بر اساس ترکیب و میزان پلیمریزاسیون آنها به مقدار زیادی تغییر می کند.

میزان انرژی متابولیسمی (ME) این دانه توسط تعداد زیادی از محققین ارزیابی شده که تاًکید تفاوتهای موجود در مقدار انرژی متابولیسمی انواع سورگوم ناشی از تانن ها بوده بطوری که ارزش غذایی ، قابلیت اشتها آوری و بکارگیری این ماده خوراکی در جیره دام وطیور کم می باشد که اگر با استفاده از روشهایی بتوان این ماده ضدغذایی (تانن) را از دانه سورگوم کمتر یا بطورکلی جداکرد ، باتوجه به شباهت های بسیار ذرت و سورگوم بتوان از آن در جیره پایه طیور بهره برد.

در سال 1986 دوتن از محققین با استفاده از سه گونه سورگوم فرانسوی (گونه های NK121 ، Sultan ،Argence ) آزمایشهایی رابر روی گله های گوشتی انجام دادند.

مقدار تانن ها به انرژی متابولیسم این سه گونه بترتیب 23/0 ، 0/1 ، 4/1 درصد و 3306 ، 3028 ، 2888 کیلوکالری در هرکیلوگرم بود. نتایج حاصل ازآزمایشهای بعمل آمده حاکی از آن بود که چنانچه مقدار تانن از 23/0 درصد بیشترشود به ازاء هر 1/0 درصد افزایش آن مقدار انرژی متابولیسمی معادل     40   کیلوکالری در هرکیلوگرم کاهش می یابد .

داگلاس و همکاران در سال 1988 میانگین مقادیر انرژی متابولیسمی تعیین شده در آزمایشگاه راطی مدت یک سال گزارش کردند؛ این مقادیر در مورد انواع سورگوم بامیزان کم یا زیاد تانن بترتیب 3200 و 2838 کیلوکالری در کیلوگرم بود. ارزش غذایی گونه های سورگوم دارا ی تانن زیاد را می توان با افزودن چربی های حیوانی افزایش داد .

 

- اثرات منفی تانن

 

نشان داده شده که غلظت های بالای تانن ، موجب کاهش مصرف خوراک ،قابلیت هضم اجزاءغذایی وابقاء ازت می گردد.چنین اثراتی می توانندکاهش رشدمشاهده شده در گله های گوشتی تغذیه شده با گونه های سورگوم مقاوم به پرندگان راتوجیه نمایند .

تانن ها باعث تغییردرمزه گوشت ،کاهش میزان تولید و وزن تخم مرغ شده وکیفیت پوسته را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

علاوه براین ازدیگراثرات منفی تانن ها، بروزناهنجاریهایی درپاها می باشد که با خم شدن آنها بطرف خارج و بزرگ شدن مفصل زانو مشخص می گردند .

طبق بررسیهای انجام شده استفاده ازسولفات منگنزبرای تکمیل جیره و  به منظورتامین احتیاجات به میزان دو برابر مقادیرمورد نیاز می تواند واکنش مثبتی را ایجادنماید. بااین حال ازطریق افزودن اسیدفسفریک به جیره به نتایج بهتری دست یافتند .

در دوجیره موردآزمایش ،باافزودن اسیدفسفریک و دی کلسیم فسفات به جیره های حاوی دو گونه سورگوم،تقریبادر 50% ازجوجه های تغذیه شده بطور کامل موجب برطرف گردیدن ناهنجاریهای پا شد.البته نحوه عمل فسفردرکاهش این اثرات ضدتغذیه ای هنوز کاملامشخص نشده است ؛ازاینرو درتغذیه طیوربایدازسویه هایی ازسورگوم استفاده کردکه دارای مقادیر کم تانن باشند.

به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی تانن ها وافزایش ارزش غذایی گونه های سورگوم مقاوم به پرندگان روشهای مختلفی نظیر روشهای فیزیکی یاشیمیایی ،افزودن اسیدهای آمینه وافزایش سایرعوامل شیمیایی پیشنهادشده است که به شرح آنها می پردازیم .

 

الف) روش فیزیکی یا شیمیایی

طبق نظربرخی ازمحققین ،مقدارتانن رامی توان ازطریق روشهای فیزیکی یا شیمیایی کاهش دادبدین صورت که پس ازشستشوی دانه ها باآب داغ 600 درجه سانتیگرادتمام آنهارابه بمدت 8 دقیقه درمحلول20% هیدروکسیدسدیم باحرارت 70درجه قرارداده که این عمل موجب حذف قسمت اعظم   تانن های موجوددر گونه های مختلف سورگوم و بالارفتن ارزش غذایی آنها درجیره طیور می شود .

 

ب) افزودن اسیدهای آمینه

اضافه نمودن 3/0-15/ 0درصد متیونین به جیره هایی که درآنها ازگونه های سورگوم با تانن بالابعنوان تنها دانه غله جیره استفاده گردیده ، منجر به ایجاد سرعت رشدی مشابه باسرعت رشد جوجه هایی شد که بوسیله ذرت یاجیره پایه حاوی گونه های سورگوم با تانن کم تغذیه شده بودند.میزان تولید تخم مرغ درهر دو موردیکسان بود. نقش متیونین راهمانند نقش کولین ، ارنیتین وکارنیتین بعنوان دهنده گروه متیل درواکنش متابولیزه شدن اسیدتانیک بایدبخاطرداشت .

 

ج ) افزودن سایر عوامل شیمیایی   

مطالعات انجام شده توسط برخی محققین نشان داده که پلیمرهای غیریونیزه مانند "پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونولئات "  و "پلی وینیل پیرولیدون" می توانند برمسمومیت ناشی از اسید تانیک اضافه شده به غذای جوجه ها غلبه نمایند.پیشنهاد شده که این قبیل پلیمرها میتوانند همراه با اسیدتانیک دردستگاه گوارش،ترکیبات پیچیده ای تشکیل داده تا بدین ترتیب اسیدتانیک موجب رسوب پروتئین ها نشده و خود بشکل فرآورده ای قابل جذب ، حذف یا متابولیزه گردد .

 

- آزمایشات تغذیه ای روی جوجه های گوشتی

بایدتاکید کردکه بوجودآمدن هیبریدهایی ازسورگوم کم تانن درحال حاضر، فرصتهای جدیدی رابمنظور جایگزینی کامل ذرت فراهم آورده است مشروط برآن که درصورت تمایل جیره حاوی ماده ای غنی از گزانتوفیل برای رنگدانه دارشدن پوست باشد. درحالی که استفاده ازگونه های سورگوم بامقدارمتوسط یا زیادتانن منجربه افزایش مصرف غذا وکاهش بازده غذایی می گردداگر مقدارتانن موجود در این غله کمتراز 1/0 ماده خشک باشد تغذیه جوجه هابدون مشکل انجام می پذیرد .

ذکراین مطلب درموردتغذیه طیورگوشتی ارزشمنداست که ازدست دادن رنگ درپوست بدن که باجایگزینی ذرت زرد با سورگوم افزایش می یابد، همیشه بعنوان یک صفت نامطلوب مطرح           نمی باشد. در برخی ازنواحی ایتالیا، دربریتانیا و در تعداد دیگری از بازارهای فروش ، عموما طیورگوشتی باپوست سفید ترجیح داده می شوند ؛بهمین جهت درچنین مناطقی افزودن گونه های   کم تانن سورگوم ؛ از یک دلیل عملی برخوردارمی باشد .

 

- آزمایشات تغذیه ای روی مرغان تخم گذار

درمواردی که مقداراسیدتانیک درجیره بیش از 2 باشد، میزان تولیدتخم مرغ و وزن آن راتحت تاثیرقرارداده ، تناوب وشدت لکه دارشدن را افزایش داده وموجب بیرنگ شدن عمومی زرده می گردد ولی بنظر می رسد هیچ اثری بروی کیفیت سفیده نداشته باشد که این قبیل اثرات منفی اسید تانیک را می توان با لامل نمودن جیره بوسیله متیونین یاکولین یا هردوآنها کاهش داد ومشاهده شد با این کار میزان تولید تخم مرغ در مرغان تغذیه شده باجیره حاوی 50 درصد ازگونه های سورگوم دارای تانن زیاد پس از افزودن متیونین وکولین افزایش یافت .

نتایج حاصل از آزمایشات برخی از محققین نشان داده که چنانچه مقدارتانن موجود در جیره          6/0 درصد یا کمتر از آن باشد می توان سورگوم را همراه بامقادیر کافی از ترکیبات دهنده گروه متیل وگزانتوفیل مورد استفاده قرارداد تعدادی ازمحققین فقدان اثرمنفی تانن بر روی وزن تخم مرغ ، کیفیت زرده وتاثیر افزودن متیونین به جیره را بر روی تولید تخم مرغ اثبات نموده اند.

اخیرا هیبریدهای جدیدی از سورگوم که حاوی مقدار کمی تانن بوده واز ارزش غذایی یکسان با ذرت برخوردارند بوجود آمده که برای استفاده در جیره های تجاری مناسب هستند ؛ در هرحال با توجه به رابطه منفی میان مقدار تانن و میزان به کارگیری پروتئین وانرژی متابولیسمی در تغذیه طیور باید از انواع سورگوم بامقدارکم تانن سود جست زیراباکمترشدن میزان استفاده ازذرت که قوت اصلی انسان می باشد رقابت میان انسان ودام کمتر می شود .

 

نتیجه گیری

ضریب تبدیل غذایی شدیدا متاثر ازشرایط مدیریتی فارم، مسائل بهداشتی گله ، نژادوسلامت جوجه یکروزه وهمچنین تابع فرآیند نوع جیره ،شرایط کمی وکیفی آن والبته شرایط تغذیه ای می باشد .

درجهان صنعتی ورو به رشد امروزی که همه چیزدرحال تغییروتحول وجامعه انسانی روبه ازدیاد است ذائقه مصرف کنندگان نیزطالب دگرگونی وانقلاب می باشدکه یکی ازراهکارهای رسیدن به این مهم بکارگیری محصولات غذایی متنوع درجیره دام وطیور است .

بطور مثال با بهره جستن ازمواد زائد کارخانجات موادخوراکی وبازیافت آنها هم طبیعت رااز آلودگی نجات داده و هم می توان موادی راکه از زنجیره غذایی انسان خارج شده ولی هنوزکارآیی خوراکی دارند بافرآوری وبه مصرف دام وطیور رساندن آنهادرهزینه های واحدهای تولیدی صرفه جویی کنیم.

باتوجه به اینکه برخی موادخوراکی مورداستفاده درجیره مانند پماک گوجه فرنگی ودانه سورگوم دارای محدودیت های غذایی و یا موادضد تغذیه ای می باشند اما می توان با بکارگیری صحیح و   عمل آوری آنها جیره ای مطلوب رشددام وطیور برای راندمان بهترگله بدست آورد .

 

 


 
نانو تکنولوژی درکشاورزی ودامپروری
ساعت ٢:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : سمین میرهاشمی

چکیده:

نانوفناوری ازجمله علومی می باشد که طی چند سال گذشته به سرعت رشد کرده است.

این علم در سطوح اتمی،مولکولی وماکرومولکولی با طول تقریبی100- 1 نانومترقرارگرفته است.ودرزمینه های مختلف پیشرفت هایی را داشته است. یکی ازاین مواردنانوزیست فناوری است که به هنگام یک بیماری مولکولهای خاصی مانندپروتئینها یاهورمونها موردشناسایی قرارمی گیرند.برای پیداکردن این مولکولها معمولا ازپروئین های دیگری که آنتی بادی نامیده می شونداستفاده میکنند.که بدن آنها را به منظوردفاع خودش علیه آنچه که تشخیص نمیدهدبکارمی برد.میتوان آنتی بادی را نشاندار کردوبه هدفش متصل میشود، ومیتوان مکان پروتئین هدف(آنتی ژن) راتشخیص داد.نشانگرها میتوانند آنزیم های باشند که یک سوبسترا را به یک محصول بسیار رنگی تبدیل کند.مانند روش الیزا((ELISA

یکی دیگرسیستمهای آزادکننده دارواست.که اگردامی به یک بیماری خاص مبتلاشود،میتوان چندروزوحتی چندماه قبل،علائم نامحسوس بیماری راشناسایی کرد وقبل ازاینکه کل گله درگیرشود دامدار رابرای تصمیمات مدیریتی ومقابله با بیماری آگاه کردوهمچنین قابلیت تشخیص ودرمان عفونت،اختلالات تغذیه ای ومتابولیکی رادارا می باشد.

ترکیبات ضدمیکروبی دیگری است مانندنانوسیدکه حاوی نانونقره وبه صورت معلق در آب بوده وبرای ازبین بردن میکروبها قارچها وویروسها درسطوح مختلف مرغداری مورداستفاده قرارمی گیرد.

یکی ازاین نمونه ها پلیمرهای نانوسیداست که طیف وسیعی ازپلیمرها راشامل میشوندکه ازجمله آنها میتوان  PET ، PP ،PE ،LDPE  رانام برد.

ودراین پروژه سعی براین شده که علاوه برتوضیح این فناوری جدیدبه نمونه های کاربردی  درصنعت پرورش طیور اشاره شود.وهمچنان در صنعت بسته بندی گوشت  وکشتارگاه وصنایع غذایی پیشرفتهای چشمگیری داشته وچراکه ایران دراین چند سال اخیرتوانسته رتبه دوم را دراین زمینه دررشته های مختلف کسب کند.

واین پایان نیست نانوتازه آغازشده است....

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

بهتراست که درابتداچندتعریف داشته باشیم:

 

تکنولوژی که به معنای هنر یاعلم به کاربردن دانش علمی درحل مشکلات فنی است.

سانس که به معنای دانش یاسیستم علمی مربوط به شناخت جهان وپدیده های آن است.

نانو ساینس که دانش واقعی یامطالعات پایه ای درخصوص نظام هاومواددرمقیاس نانواست.

واماهدف ازتعاریف رسیدن به این موضوع که نانوتکنولوژی کاربردنانوساینس درطیف وسیعی ازفناوری های موجوداست که موادرادرسطح اتم هاومولکول هاکنترل ودستکاری می نماید.درعمل،واژه نانوتکنولوژی درمعنای گسترده ای به کاربرده میشودکه مفهوم نانوساینس رانیزدربرمیگیرد.

درواقع میتوان گفت نانوتکنولوژی یک علم یا رشته ای است که از چندین رشته با آرایه های متنوع و گوناگونی که شامل بحث های مختلفی از رشته های  مهندسی ، بیولوژی ، فیزیک و شیمی است،  تشکیل شده است. نانو ذرات از ده ها یا صدها اتم یا مولکول و با اندازه ها و مورفولوژی های مختلف (کریستالی ، کروی شکل ، سوزنی شکل و ...)ساخته شده است وقتی صحبت از ذرات نانومی شود ، ذراتی را شامل می شود که یک نانومتر یا یک میلیاردیوم متر را شامل می شود.این اندازه 18000 بار کوچکتر از قطر یک تار موی انسان است .در این راستا وقتی واژه نانوزیست فناوری مطرح می شود در حقیقت پژوهش و توسعه فناوری در سطح اتم و مولکول در اندازه هایی در حدود 1تا 100 نانومتر جهت دست یابی به درک اساسی از پدیده ها و مواد در مقیاس نانو ، ساخت و استفاده از ساختارها و وسایل و سامانه هایی می باشد که به دلیل اندازه های کوچک دارای ویژگی ها و عملکرد های جدید و متفاوت از خود ماده می باشند. این فناوری جدیدی بوده و آینده بسیار روشنی برای آن پیش بینی شده است و هدف از این رشته نوین در جهان استفاده هرچه کمتر از مواد اولیه و بهره برداری هرچه بیشتر و سالمتر از آن می باشد که  می تواند  تاثیر بسزایی در زمینه های پزشکی ، داروسازی، تولید انرژی ، منابع غذایی، کشاورزی، وسایط نقلیه، مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی داشته باشد اما پیامدهای ناخواسته یک فناوری جدید ممکن است بسیار زیاد و گسترده باشد و پیامدهای جهانی زیادی به همراه داشته باشد. از آنجایی‌که فناوری نانو تمام زمینه‌ها از جمله تغییرات جوی، مسأله پیر شدن جمعیت، انرژی و ... را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، ممکن است ابزاری برای تروریست‌ها و سایر اقدامات خرابکارانه باشد، از طرفی بواسطه جوان بودن این تکنولوژی و فرآورده های آن همواره احساس خطر مصرف تولیدات نانویی از مخاطرات دانشمندان و مصرف کنندگان آن است لذا باید رهنمودهای جامعی جهت تدوین مقرارت و استانداردکردن تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری نانو، قبل از تولید انبوه و بازاریابی آنها، ارائه شود این یک مسأله مهم است که سازمان‌ها و دولت‌های مختلف باید به آن توجه داشته باشند.

شناخت عناصرتشکیل دهنده ی این فناوری یکی از مواردی است که باید به آن دقت شود اگر کامل باشد دور اندیشی بر اساس آن ساده تر و دقیق تر خواهد بود .از جمله کشورهایی که در این زمینه پیشگام هستند ،ژاپن، آمریکا، چین،انگلستان وآلمان را میتوان نام برد. همچنین درآینده از دیدگاه اقتصادی، اقتصاد و بازار این علم با دیگر علوم متفاوت خواهد بود بطوریکه طی 10 تا 15 سال آینده (از سال 1998) بازده  فروش 300 میلیارد دلاری دنیا در صنعت نیمه هادی ، بازار 900 میلیارد دلاری  مدارهای مجتمع،بازار فروش 300 میلیارد دلاری کاتا لیست های نانو ساختاری،بازار 180 میلیارد دلاری صنا یع دارویی و بازار 20 میلیارد دلاری فیلترها در تسخیر بی چون و چرای محصولات نانو می باشد. همچنین استفاده از این فناوری در طی سال های فوق با کاهش 10% مصرف انرژی وکاهش آلودگی به میزان 20 میلیون تن کربن می انجامد و زندگی بشر را دگرگون خواهد کرد.

با توجه به گسترش و سابقه 36 ساله تکنولوژی نانو در جهان ، از حدود ده  سال قبل دانشمندان و پژوهشگران کشورمان موضوع نانوتکنولوژی را دنبال کردند و خوشبختانه از 5 سال پیش پیشرفت های بسیار خوبی را در این حوزه شاهد بودیم این مقوله در ابتدا حالت ترویجی و اطلاع رسانی داشته است اما امروزه محصولات نانو در داخل کشور به بازار آمده است، بطوریکه  ضمن ترویج و اطلاع رسانی گسترده بسیاری از پایان نامه های ارشد و دکتری در راستای توسعه و کاربرد این فناوری جدید قرار گرفته و حتی ایجاد رشته تخصصی فن آوری نانو در مقاطع ارشد و دکتری در دانشگاه ها ی کشور طراحی شده است این فعالیت ها منجر به دست یافتن به تکنولوژی ساخت و تولید برخی از تولیدات  نانویی  از جمله تولید نانوذرات نقره شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه نانو ذرات :

نانوذرات از زمانهای بسیار دور مورد استفاده قرار می گرفت .شاید اولین استفاده آنها در لعاب های چینی و سرامیک های تزئینی سلسله های ابتدایی چین بوده است (قرن 3 و 4). کربن سیاه یا کربن بلک مشهورترین مثال از نانوذراتی است که ده ها سال به طور انبوه تولید شده است که در تایرهای اتومبیل به منظور افزایش طول عمر آنها به کار رفته است و علت رنگ سیاه تایر هم ، وجود این  افزودنی  سیاه رنگ است. همچنین نقش ضدعفونی کننده فلز نقره از قرن های دور مورد توجه بوده بطوریکه ارسطو به اسکندر بزرگ بیان داشت که آب را بجوشاند و در بشکه هایی از جنس نقره نگهداری نماید تا از بیماری هایی که از طریق آب منتقل می شود در امان باشد یا وایکینگ ها بدنه کشتی خود را به فلز نقره و مس آغشته می کردند تا بدنه کشتی ها از تخریب های ناشی از رشد جلبک ها و انگل های دریایی در امان باشند که این امر در ساخت کشتی ها مدرن امروزی هم بسیار مورد توجه است. اما بشکل علمی بحث نانو و نانوساختارها را باید ابتدا از ریچارد فایمن شروع کنیم او درسال 1959 میلادی نظریه ارائه داد که در مورد کوچک بودن 29 جلد کتاب دایره  المعارف بریتانیا وجا دادن آن به فضای به اندازه یک نوک سوزن بود . ونظریه دیگر آن درمورد ربات های شناور بود که قادر بود در رگ و خون انسان به انجام عمل های جراحی دردرمان بیماری ها بپردازد.   

  بعدازآن دانشمند دیگر به نام اریک دوکلسر بود که درسال 1980 با نوشتن کتابی به نام ماشین تولید شهرت یافت وبه عنوان پدر علم فناوری نانو مشهور شد.                                            

ماروین میشکی نظریاتی دردهه 70 درباره امکان تولید وسایل کوچک ارائه داد وبه پدر هوش مصنوعی شهرت یافت  از مواردی که میتوان در این علم به آن اشاره کرد نانو مواد و یا نانو ساختارها هستند.

 

 

نانو مواد خام وساختاری :

 

فناوری نانو به سه  سطح قابل تقسیم است : مواد ، ابزارها و سیستم ها . موادی که در سطح نانودراین فناوری به کار می رود ، را نانو مواد می گویند .  منظور از یک ماده ی نانو ساختار، جامدی است که در سراسر بدنه آن انتظام اتمی ، کریستال های تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی در مقیاس چند نانومتری است که در حقیقت این مواد متشکل از کریستال ها یا دانه های نانومتری هستند و هرکدام از آنها ممکن است از لحاظ ساختار اتمی ، جهات کریستالوگرافی یا ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوت باشند .  همه مواد ازجمله فلزات ، نیمه هادی ها ، شیشه ها ، سرامیک ها وپلیمرها درابعاد نانو می توانند وجود داشته باشند . همچنین محدوده فناوری نانو می تواند به صورت ذرات بی شکل ( آمورف ) ، کریستالی ، آلی ، غیرآلی ویا به صورت منفرد ، مجتمع ، پودر ، کلوئیدی ، سوسپانسیونی یا امولسیونی باشد .

 

خواص نانو مواد:

 

همانگونه که در مقدمه اشاره شد با گذر از مقیاس میکرو به نانو ، با تغییر برخی از خواص فیزیکی و شیمیای روبه رو می شویم که دو مورد مهم از آنها عبارتند از : افزایش نسبت مساحت سطح به حجم  و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی است. افزایش نسبت مساحت سطح  به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ی ذره رخ می دهد ، باعث غلبه یافتن رفتار اتم های واقع در سطح ذره به رفتار اتم های درونی می شود . این پدیده بر خصوصیات ذره درحالت انزوا و برتعاملات آن با دیگر مواد اثر می گذارد . افزایش سطح ، واکنش پذیری نانو مواد را به شدت افزایش می دهد زیرا تعداد مولکولها یا اتمهای موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتمها یا مولکولهای موجود درتوده ی نمونه بسیار زیاداست ، به گونه ای که این ذرات به شدت تمایل به آگلومره (agglomeration)  یا کلوخه ای شدن دارند . به عنوان مثال درمورد نانو ذرات فلزی،  به محض قرارگیری درهوا ؛ به سرعت اکسید می شوند . مواد درمقیاس نانو ، رفتار کاملا متفاوت ، نامنظم و کنترل نشده ای از خود بروز می دهند . با کوچکتر شدن ذرات خواص نیز تغییر خواهد کرد . مثلا فلزات ، سخت تر و سرامیک نرم تر می شود .

 

 

 

 

 

برخی از ویژگیهای نانو مواد درجدول زیر  به طور خلاصه آمده است :

خصوصیات

مثال ها

کاتالیستی

اثر کاتالیستی بهتر ، به دلیل نسیت سطح به حجم بالاتر

الکتریکی

افزایش هدایت الکتریکی در سرامیک ها و نانو کامپوزیت های مغناطیسی ، افزایش مقاومت الکتریکی درفلزات

مغناطیسی

افزایش مغناطیسیته با اندازه بحرانی دانه ها ، رفتار سوپر پارامغناطیسیته ذرات

نوری

خصوصیات فلوئورسنتی ، افزایش اثر کوانتومی کریستال های نیمه هادی

بیولوژیکی

افزایش نفوذ پذیری از بین حصارهای بیولوژیکی ( غشاء و سد مغز خون وغیره ) و بهبود زیست سازگاری

 

دسته بندی نانومواد :

مواد درمقیاس نانو به دسته های زیر قابل تقسیم می باشد :

1- نانو لایه ها

2- نانو پوشش ها

3- نانو خوشه ها

4- نانو سیم ها

5- نانو لوله ها

6- نانو حفره ها

7- نانو ذرات

 دسته نانوذرات بیشتر در پزشکی و دامپزشکی  کاربرد دارند.که به چند نمونه از آن اشاره  

می شود:

1) نانو موادخام و  ساختاری:

از نانو ذرات و نانوبلورها می توان به عنوان مواد زیست سازگار در پوشش دهی ، کپسوله کردن داروها ، جایگزینی استخوان ، پروتزها و در کاشتنی ها استفاده کرد .

2 ) نانو پولیمرها :

نانو پلمیرها در پزشکی به شکل های زیر به کاربرده می شوند .

الف - داروی پلیمری : از یک پلیمر فعال زیستی تشکیل شده است .

ب - پیوند دارو با پلیمر : از یک پلیمر محلول درآب با یک عامل مناسب و یک اتصالگر که عوامل  پلیمر و هدف را به هم  متصل میکند تشکیل شده است .

ج - پیوند پروتئین با پلیمر : بلوک پلیمری شامل یک بخش آب دوست ویک بخش آب گریزاست که در محلول های آبی مسیل هایی را به وجود می آورد تا در سیستم رهایش دارویی به کار روند .

3)  فولرین ها و نانو لوله ها:

 بیشترین کاربرد این مواد در پزشکی در ساخت ماهیچه های مصنوعی ، سیستم رهایش دارو و همچنین در ساخت عروق ( با ویژگی انحراف گلبول ها و جلوگیری از رسوب آنها ) است . این ترکیبات به وسیله گروه های شیمیایی فعال می شوند وبرای اتصالات آنزیمی گیرنده ها ، مناسب می باشند .

4 ) نانو ذرات غیرآلی :

الف - نانو ذرات فسفات کلسیم :

  نانو ذرات فسفات کلسیم که از نمک های غیرآلی تهیه شده و قطری مابین 400تا 600 نانومتر دارند ، این ساختارهای می توانند 20% (w/w) پروتئین ها را پرنمایند .

ب - نانو ذرات طلا :

نانو ذرات طلا که به علت داشتن خاصیت چسبندگی ، کاندید مناسبی برای سیستم رهایش دارویی می باشند.  نانو ذرات در بهترین نسبت اندازه ، ماکزیمم جذب را در نزدیکی مادون قرمز نشان می دهند با تابش طول موج مناسب به این نانو ذرات در بافت های عمقی پوست ، این نانو مواد گرم شده نوع جدیدی از رهایش دارویی ایجاد می شود .

   ج - نانو ذرات سیلیکاتی :

نانو ذرات سیلیکاتی در سیستم رهایش DNA استفاده می شوند.

اما مواد کامپوزیتی و نانو الیاف های آلی از دیگر مواد نانو موادخام هستند که نانو الیاف های آلی همانند نانو الیاف های کربنی (Pcu15c) چسبندگی سلولی بالایی در استئوبلاست ها نشان می دهند .فناوری نانو در تولید مجدد بافت های بدن ، بافت های جایگزین و به عنوان ترمیم کننده ، ایده جدیدی ارائه نموده است .  

1- پوشش کاشتنی ها :

برای افزایش طول عمر کاشتنی ها، پوشش دادن نانو ساختاری سطوح کاشتنی ها رویکرد جدیدی می باشد. مواد زیست سازگار نانو ساختار نسبت به نوع ماکرو ساختار آن، عملکرد زیستی بهتری نشان می دهند.  نانو مواد استفاده شده در پوشش دهی کاشتنی ها می تواند باعث افزایش زیست سازگاری، چسبندگی، ماندگاری و دوام آنها شوند. کاشتنی های دندانی و اروتوپدی چندین سالی است که به کار برده می شوند.

الف ) پوشش نانو ساختار الماس :

آلیاژهای co-cr برای اتصالات و پلی اتیلن ها با وزن مولکولی بالا در حفرات به کارمی روند،اما مشکل اینجاست که آلیاژهای کبالت زیست سازگاری مناسبی با بدن ندارند و پلی اتیلین با وزن مولکولی بالا نیز به علت سایش بالا و شل شدن برای بدن مناسب نمی باشد . تیتانیوم به عنوان یک جایگزین دارای زیست سازگاری مناسبی است اما بازهم مشکلات زیستی را به همراه دارد . یکی از راه های مناسب برای بالا رفتن کیفیت کاشتنی های تیتانیوم پوشش دهی آنها با الماس می باشد . این پوشش می توند با روش CVD برروی کاشتنی  ها روسوب داده شود . لذا با انتخاب مناسب شرایط فرآیند ( ترکیب گاز ) می توان لایه های نانو بلوری الماس ، با ضخامت حدود 15 نانومتر ایجاد کرد . این لایه ها زیست سازگاری بالایی داشته وبرای اشخاصی که حساسیت دارند مناسب می باشند .

ب) هیدورکسی آپاتیت (HAP) :

حدود 70% وزن استخوان را  HAP تشکیل می دهد این ماده به علت کنش فیزیکی قوی ، برای کاشتنی های مناسب است . HAP با پوشش دادن کاشتنی های تیتانیومی و کبالت - کروم به کار می رود تا باعث تسریع استخوان سازی شود  .

 

ج  ) پوشش دهی استنت ها (Stents)  :

بیماران قلبی دچار عارض بسته شدن عروق کرونر از استنتهای خیلی کوچک فلزی به عنوان داربست استفاده می نمایند .  این استنت ها ازنوع فولاد می باشند که درعروق جای می گیرند تا جریان خون به قلب را برقرار کنند و عروق را باز نگه دارند . حدود 30 تا 50 درصد استنت ها به علت رشد بافت همبند در محل زخم ، باعث بسته شدن یابه خطر افتادن جان بیمار به دلیل بسته شدن عروق خونی می گردند . میتوان با استفاده از نانو ذرات تیتانیوم ودیگر مواد به عنوان ماده زیست سازگار و پوشش دهنده ، احتمال ترمبوز را کم نمود .

د ) نانو ذارت به عنوان سطوح آنتی باکتری :

نانو ذراتی هماند Tio3  به دلیل ویژگی  فوتوکاتالیستی اثر ضد باکتری دارند . همچنین به دلیل اندازه کوچک شان شفافند ، کاربرد ضد میکروبی نانو ذرات تیتانیوم برروی سطح می تواند برای تجریه مواد مضر محیطی استفاده گردد.

 

 

 

2- نانو مواد درمواد کاشتنی ساختاری :

استخوان یک ماده با استحکام بالاست مواد نانو ساختاری همانند نانو سرامیک های با استحکام بالا (هیدروکسی آپاتیت HAP و آپاتیت فسفات کلسیم CPA ) به عنوان پرکننده و شکل دهنده عیوب استخوانی ، در ترمیم و جبران بافت استخوانی به کاربرده می شوند .

3- نانو مواد قابل جذب دربدن :

پلیمرهای قابل جذب دربدن درکاربردهای پزشکی مانند تولید نخ های بخیه کاربرد وسیعی دارند .   

4- مواد هوشمند (Intelligent materials)  :

این مواد با تغییرات محیطی هماند دما ، فشا ر و ... تغییر می یابند . ماهیچه های مصنوعی با استفاده از پلیمرهای هوشمند در برابر ویژگی های مکانیکی خم و راست می گردند وانعطاف پذیر می باشند . نمونه دیگری از این مواد ، هیدروژل ها هستند که در سیستم رهایش دارویی بکار می روند و درمحیط شیمایی بدن قابل حل می باشند .

 

نانو تکنولوژی درکشاورزی ودامپروری :

نانو تکنولوژی قادر است که ابزارهای جدیدی را برای استفاده در بیولوژی مولکولی و سلولی و همچنین تولید مواد جدیدی برای شناسایی اجرام بیماری زا معرفی نماید و بنابراین چندین دیدگاه مختلف در نانو تکنولوژی وجود دارد که می تواند درعلوم کشاورزی و صنایع غذایی کاربرد داشته باشد . به عنوان مثال امنیت زیستی تولیدات کشاورزی وموادغذایی ،سیتمهای آزاد کننده دارو برعلیه بیماریهای شایع، حفظ سلامتی و حمایت از محیط زیست از جمله کاربردهای این علم در این حوزه می باشد . در سیستم کشاورزی امروزی بکمک این تکنولوژی، اگر دامی به یک بیماری خاص مبتلا شود ، می توان چند روز و حتی چند هفته یا چند ماه قبل، علائم نامحسوس بیماری را شناسایی کرد و قبل از انتشار یا مرگ و میر کل گله ، دامدار را برای اخذ تصمیمات مدیریتی و پیشگیری کننده آگاه کند و بنابراین می توان نسبت به مقابله با آن بیماری اقدام نماید . دیگراینکه امکان استفاده از سیتمهای آزاد کننده داروئی را که بتواند به طور طولانی مدت فعال باقی بماند ، فراهم می کند. به عنوان مثال استفاده از سیستمهای آزاد کننده دارو ، می توان به ایمپلنتهای ابداع شده مینیاتوری درحیوان اشاره کرد که نمونه های بزاقی را به طور مستمر کنترل می کنند و قبل از بروز علائم بالینی و تب ، از طریق سیتمهای هشدار دهنده و سنسور های ویژه ، می تواند احتمال وقوع بیماری را مشخص و سیستم خاص آزاد کننده دارو معینی رابرای درمان موثر توصیه کنند . طراحی سیستمهای آزاد کننده مواد دارویی ، یک آرزوی  و رویای همیشگی محققان برای سیستمهای رها کننده داروها ، مواد مغذی و پروبیوتیکها بوده و می باشد .

 

سیستمهای سنتیتیک آزاد کننده مواد داروئی:

امروزه مصرف آنتی بیوتیک ها ، واکسن ها ، پروبیوتیک ها و عمده داروها از طریق وارد کردن آنها از راه غذا یا آّب دامها و یا از راه تزریق عضلانی صورت می گیرد . رها سازی یک مرحله ای دارو در برابر یک میکروارگانیزم علی رغم تاثیرات درمانی و اثرات بازدارنده پیشرفت یک بیماری معمولا با بازگشت مجدد علائم بیماری و تخفیف اثرات دارویی مصرفی همراه است. روشهای موجود در سطح نانو، قابلیت تشخیص و درمان عفونت ، اختلالات تغذیه ای و متابولیکی را دارا می باشند . سیستمهای سنتتیک رها سازی دارو می تواند خواص چند جانبه برای حذف موانع بیولوژیکی در افزایش بازده درمانی داروی مورد استفاده و رسیدن آن به بافت هدف داشته باشد که از جمله این خواص می توان به موارد زیر اشاره کرد .

1-        تنظیم زمانی مناسب برای آزاد سازی دارو

2-        قابلیت خود تنظیمی

3-        توانایی برنامه ریزی قبلی

بنابراین در آینده نزدیک پیشرفتهای بیشتر تکنولوژی امکانات زیر را فراهم می کند :

4-        توسعه سیستم های سنتتیک رها سازی دارو ها ، پروبیوتیک ها و مواد مغذی

5-        افزایش سرعت شناسایی علائم بیماری و کاربرد روشهای درمانی سریع

6-        توسعه سیستمهای رهاسازی اسید های نوکلئیک و مولکولهای DNA

7-        کاربرد نانومولکولها در تولید واکسنهای دامی

 

تشخیص بیماری و درمان دامها :

تصور امکان تزریق نانوپارتیکل ها به دامها و فعال شدن تدریجی ماده موثر همراه با این نانو ذرات در بدن حیوان برای از بین بردن و تخریب سلولهای سرطانی ، افق تحقیقاتی جدیدی را به روی محققان باز کرده است . محققان دانشگاه رایس مراحل مقدماتی کاربرد نانوشل ها را برای تزریق به جریان خون ارزیابی کردند . این ذرات نانو به گیرنده های غشاسلولهای سرطانی متصل می شوند و با ایجاد امواج مادون قرمز باعث بالا رفتن دمای سلولهای مذکور به 55 درجه و ترکیدن و از بین رفتن تومورهای موجود می گردند . همچنین نانوپارتیکل هایی که از اکسید های آهن ساخته می شوند  با ایجاد امواج مگنتیک در محل استقرار سلولهای سرطانی باعث از بین بردن این سلولها می شوند.  یکی از اساسی ترین محورهای تحقیقاتی کنونی ، توسعه سیستمهای رهاسازی DNA غیرزنده ، با بازدهی مناسب و با حداقل هزینه و عوارض جانبی و سمی می باشد ، که در ژن درمانی مورد استفاده قرار می گیرند .

 

نانوکپسولها و استفاده آنها در دامپروری :

استفاده از نانو کپسولها بعنوان پوششی برای آنزیمهای خوراکی و دارو های دامی با توجه به کاربرد برخی آنزیمها و پروتئینهای خاص در جیره های دام و طیور که به منظور افزایش عملکرد و تاثیر در بافتی مشخص استفاده می شود و معمولا در دستگاه گوارش به خوبی جذب نمی شود لذا استفاده از نانوکپسولها برای پوشش دار کردن و محافظت از آنها تا رسیدن به بافت هدف موثر خواهد بود. یکی از انواع مواد ضدعفونی کننده ها که امروزه بصورت تجاری تولید و مورداستفاده قرار می گیرد ترکیبات نانوسیلورها هستند. استفاده از این فلز بعنوان یک آنتی باکتریال دارای یک تجربه تاریخی می باشد بطوریکه ویژگیهای ضدعفونی کننده نقره ، درطی قرنها شناخته شده است (لابوش 1971). امروزه برای جلوگیری از عفونت  سوختگی دربیماران،  جلوگیری از کوری درنوزادان ، استفاده از آن در لوازم آرایشی برای از بین بردن باکتری های آن، برای ضدعفونی کانتینرهای ذخیره آب شامل استخر شنا ، برای کنترل باکتری ها دربیمارستان ها وبرای بهبودعملکرد فیلترهای آب آشامیدنی جهت از بین بردن اجرام میکروبی بکار می رود.تحقیقات اخیر نشان داده است که نقره می تواند به عنوان جایگزینی برای فرآیندهای عمل آوری آب فاضلاب وآب شهری بکار گرفته شود .

 

 

ویژگیهای ضدعفونی کننده وبهداشتی :

ضدعفونی به عملیات کنترل و از بین بردن میکروارگانیسم  در مواد غذایی وسطوح خاصی که برای کاهش خطرات بیماری زایی یا انتقال آن به انسان یا حیوان صورت می گیرد گفته می شود.

هر ضدعفونی کننده باید دارای ویژگی ها مناسب زیر باشد تا بهترین عمل ضدعفونی کنندگی را داشته باشد .

1-    اثرات سمی روی حیوان یا انسان نداشته باشد(نانوسیلور که با پایه معدنی می باشد توسط کلیه ها دفع می گردد وعوارض جانبی ندارد).

2-         روی طیف وسیعی از اجرام میکروبی اثرات کشنده داشته باشد.

3-        در محدوده  دمایی ، رطوبتی ، pH محیطی گسترده  دارای اثرات ضدعفونی  کنندگی موثر باشد .

4-        توسط ترکیبات آلی و غیرآلی محیط غیرفعال نشود.

یکی از بزرگترین مشکلات گریبانگیر بشر، مشکل مقابله با میکروارگانیسم‌ها است که در طول زمان در مقابل داروهای رایج مقاوم شد‌ه‌اند. برای مقابله با این مشکل راهکارهای ممکن عبارتند از:

الف ـ تعویض فرمولاسیون مواد و داروهای بکار رفته                                                       ب  ـ افزایش مقدار مصرفی دارو.

این دو عامل و مخصوصاً عامل دوم باعث خطرناک شدن این مواد و تاثیر بد روی محیط زیست خواهند شد. فناوری نانو با استفاد از نانو سیدها و به طور خاص نانو نقره‌هایی که اندازه آنها بین چهار تا شش نانو متر هستند بر این مشکل فائق می‌آید. تکنولوژی جدید، خاصیت میکروب‌زدایی نقره را قابل استفاده و کاربردی نموده است. بدین ترتیب که نقره تا ابعاد نانو ریز شده، بگونه‌ای که بتوان با آن رنگ، پلیمر، البسه و ... را آنتی باکتریال نمود.

 

مزایای تولیدات نانو سیلور بعنوان یک آنتی میکروبیال :

 

1- استفاه از این مواد برای جلوگیری از بیماریهای واگیر همچون آنفلونزای

2- غیرشیمیایی بودن پایه این مواد وسازگار بودن با محیط زیست

3- تصفیه ترکیبات آلی و فرار (V.O.C)  و انوع باکتریها و میکروبها ی موجود درهوا

4- میزان دز بسیار پایین مصرفی این مواد برای رسیدن به اهداف فوق

5- عملکرد های نانوسیلور در PH و دماهای مختلف

6- عدم ایجاد مقاومت درانواع باکتری و میکروب

7-        ماندگاری بسیار بالا

8-    با توجه به خواص خوب نقره گزارشی از اثرات سمی بودن  نقره درانسان  مطرح نبوده است . (USEPA 2001,WHO 1993) بااین حال مواردی که پوست بواسطه مصرف بیش از اندازه لوازم آرایشی حاوی نقره در معرض نقره قرار گیرد، منجربه تغییر رنگ آبی پوست شده که بنام آرجیوریا(Argyria)  نامیده می شود . (1992,USEPA) .

دانشمندان مکانیسم های متفاوتی را برای تبیین اثرگذاری نقره بر میکروبها یافته اند. به دلیل همین تعدد مکانیسم ها است که میکروبها نمیتوانند نسبت به نقره سازگار شوند و یا مقاومت پیدا کنند. امروزه به مدد فناوری نانو ساخت ذرات نقره در ابعاد نانو میسر گشته است  ذرات نانو نقره به ما این امکان را میدهند که با کمترین غلظت خاصیت ضد میکروبی بسیار قوی را از فلز نقره شاهد باشیم.در میان مکانیسم های متعددی که از فلز نانو نقره شناخته شده است ، دو مکانیسم بصورت بارز در نظر گرفته می شود که به شرح زیر است.

مکانیسم یونی:

در این مکانیسم ذرات نانو نقره فلزی به مرور زمان یون های Ag+ را از خود ساطع میکنند. این یونها طی واکنش جانشینی باندهای  HS- را در جداره میکرو ارگانیسم  به باندهای AgS- تبدیل می کنند که نتیجه این واکنش تاتوره شدن و تلف شدن میکرو ارگانیسم است

مکانیسم کاتالیستی:

این مکانیسم که بیشتر در مورد کامپوزیتهای نانونقره – سمی کانداکتورها-  صدق می کند ذرات نانو نقره روی پایه های نیمه هادی مانند Tio2 و 2Sio    قرار گرفته میشود در این حالت پایه های نیمه هادی بدون نیاز به انرژی نور به دلیل کاهش سرعت الکترونها بین لایه ظرفیت و لایه هدایت اتم به حالت پایداری از حضور حفره های + و تراکم e(_) میرسند در این وضعیت ذره مانند یک پیل الکتروشیمیایی عمل میکند و با اکسید کردن اتم اکسیژن  یون-O و با هیدرولیز H2O ، یون OH- را تولید میکنند که هر دو از بنیانهای فعال در گروه اکسیژن فعال هستند که از قوی ترین عاملین ضد میکروب نیز می باشند.تحقیقات متنوعی روی انواع میکروبها جهت اثرگذاری ذرات نانو نقره صورت گرفته است و تا کنون بیش از 600 نوع میکروب اثر پذیر شناخته شده اند که از آن جمله می توان حتی به ویروس ایدز نیز اشاره کرد.

 

 اما بطورکلی یونهای نقره از سه مکانیزم اصلی برای کنترل رشد باکتری استفاده می کنند .

الف )  برداشتن اتمهای هیدروژن از گروههای سولفهیدریل (SH- ) روی باکتری و ویروس

سپس اتمهای سولفور متصل شده  به یون های نقره سبب قطع  تنفس سلولی وانتقال الکترون  در باکتری می شود و آنرا منهدم می کند.

ب ) ممانعت از مضاعف سازی DNA با مداخله در باز شدن  DNA .

ج ) تغییر غشای باکتریای با مکانیزیم های آنزیمی

 

نحوه اثر نانو سیلور برروی ویروس ها :

مهمترین آسیب های ( نانوسیلور ) براکسیداسیون لیپدها و پروتئین ها ی غشایی واختلال در ورود و خروج انتخابی غشاها ، تغییر در فعالیت آنزیم ها ، تولید متابولیت ها ی ثانویه که سبب نشست غشاهای سلولی و پرورش شده وایجاد مرگ ویروس را فراهم می آورد .

استفاده از نانو سیلور بصورت خوراکی با دزهای کم می تواند مقاومت میزبان بیماری را نسبت به عوامل پاتوژن بالا ببرد .

 

نحوه مصرف نانو سیلور :

با آب بدون کلر مخلوط و اسپری می شود .

 

 

 

 استفاده از نانو سیلور در الیاف و پارچه ها :

 

با توجه به خاصیت آنتی میکروبیالی و ساختار نانوذرات نقره این ویژگی را دارد که بتوان در ساختار و بافت الیاف مورد استفاده در تولید البسه و پارچه های مورد مصرف در صنعت نساجی استفاده نمود و آنها را خاصیت آنتی میکروبیالی بخشید . از آنجائیکه بخش زیادی از هزینه های پرورش و تولید تخم نطفه دار در مرغ مادر را هزینه های شتشو و ضدعفونی لباس ها و تجهیزات مورد مصرف مرغداری تشکیل می دهد و  اهمیت ضدعفونی و رعایت بیوسیکوریتی در مرغداریها بویژه در فارم های مادر و جوجه کشی بسیار مهم است بنابراین با این تکینک می توان خطرات شیوع بیماری به گله را کاهش داد. با استفاده از نانونقره می توان خصوصیات منحصر به فردی را به منسوجات بخشید که در نهایت علاوه بر بهبود کارایی، کاهش هزینه ی تمام شده را نسبت به روشهای متداول آنتی میکروبیال نمودن منسوجات خواهیم داشت. نانونقره در قیاس با دیگر روشهای آنتی میکروبیال ( همچون استفاده از مواد شیمیایی در تکمیل کالا) از دوام و کارایی بالاتری برخوردار بوده و استفاده از آن در اغلب فرایند های متداول در صنعت نساجی ، بدون نیاز به ماشین آلات و فرایندهای جانبی خاص ،  به سهولت امکان پذیر است . از نانو نقره می توان در بسیاری از کاربردهای خاص همچون  الیاف ( الیاف طبیعی و مصنوعی ، الیاف ظریف ، الیاف دو یا چند جزئی ، nanofiber و... )، پارچه ، منسوجات بی بافت (nonwoven) ، البسه و پوشاک ، انواع باند و پاسمان ،فرش و موکت ،لباس کارگران مرغداری ، ماکس های مرغداری ، روکشها و فیلم های پلیمری ، فیلتر ها ... استفاده نمود . با استفاده از این تکنیک منسوجاتی با خصوصیات ذیل حاصل می شود.

آنتی باکتریال ، ضد قارچ و ضد ویروس ، کاهش بوهای نامطبوع ، آنتی استاتیک و پایداری این خواص حتی پس از 10 بار شستشو درصد مصرف نانونقره برای این کار با توجه به نوع و مصرف نهایی کالا برای هر نوع کالا تعیین می شود.

 

نحوه استفاده از نانونقره در  کالا :

 

به منظور آنتی باکتریال نمودن کالا ،  با توجه به" نوع کالا و فرایند تولید کالای مورد نظر " می توان از نانونقره در مرحله ای مناسب ، بدون نیاز به تجهیزات اضافی ، استفاده کرد . الیاف طبیعی را می توان قبل از تبدیل شدن به پارچه و یا بعد از تبدیل شدن به پارچه آنتی میکروبیال نمود . به منظور آنتی میکروبیال نمودن الیاف مصنوعی می توان نانونقره را در اکسترودر، به مذاب پلیمری افزود و یا از masterbatche حاوی نانونقره استفاده نمود .

 افزودن نانونقره (بر پایه ی نانوتیتانا) به الیاف علاوه بر آنتی میکروبیال نمودن لیف باعث افزایش وزن مخصوص (specific gravity) و در نتیجه بهبود قابلیت آویزش پارچه می شود . به منظور آنتی میکروبیال نمودن پارچه های مختلف اعم طبیعی و مصنوعی می توان با توجه به فرایند تولید از Padding ، Dip Coating  و یا Spraying استفاده کرد . پارچه های مخلوط ، البسه ، باند و بطور کلی انواع مختلف منسوجات را می توان از این طریق تکمیل نمود . 

 

توجه:

با توجه به گوناگونی و تنوع فرایندهای تولید و تولید انواع محصولات با کارایی های متفاوت لازم برای هر کارخانه به صورت مجزا و خاص طریقه اثرگذاری این مواد تعیین شود و بطورکلی نمی توان برای تمامی کارخانجات یک شیوه را در نظرگرفت. در مذاکره با مهندسین خط تولید بهترین ناحیه اثرگذاری تعیین می شود

به طور کلی از سه روش می توان به منسوجات خصوصیت آنتی باکتریال بخشید :

 

1- Padding:

در این روش الیاف و منسوجات بکمک ماشین آلات متداول صنعت نساجی در حمامی از کلوئید نانو نقره با غلظت  مناسب در فشار و دمایoC60  Padd  می شوند . پس از این مرحله منسوجات آبگیری شده و در دمای 70 -80 درجه سانتی گراد خشک می شوند.  روش مذکور بسیار ساده بوده و برای اغلب فرآیندهای تولید از کارایی لازم برخوردار است . این عمل به صورت  شماتیک بصورت زیر می باشد.

2- Dipping:

 در مواردی که هدف آنتی باکتریال نمودن البسه و پوشاک آماده برای عرضه به بازار ( مانند جوراب و لباس زیر ) است ، کالای مورد نظر را می توان با استفاده از حمامی از کلوئید نانو نقره با غلظت  مناسب در فشار و دمای oC60  Dip Coating کرد . پس از تکمیل کالا با نانونقره ، کالا را می بایستی در دمای 70 -80 درجه سانتی گراد خشک کرد .

 

3- Spraying:

 برای کاربردهای یک بار مصرف ( همانند دستمال کاغذی ) می توان به راحتی در خط تولید با استفاده از یک دستگاه اسپری ، محلول کلوئیدی نانونقره را بصورت یکنواخت بر روی کالا اعمال نمود .

 

4- استفاده از Masterbatche و پودر نانونقره:

در تولید الیاف مصنوعی ، منسوجات بی بافت و فیلمهای پلیمری بر مبنای امکانات فرآیند تولید می توان از اختلاط پودر نانونقره و یا Masterbatch ای از  پلیمر که حاوی نانونقره است ، بهره گرفت . مزیت این شیوه پایداری دائمی نانونقره در لیف پلیمری و دوام شستشویی بالای کالای تولیدی است

 

کاربرد فناوری نانو در صنعت طیور :

کامپوزیت و کلوئید نانو سیلور که مبنای نانو ذرات نقره تولید شده اند ، قابلیت گسترده ای برای بکارگیری در صنایع وابسته به پرورش و نگهداری انوع طیور دارا می باشد ازاین جمله می توان به کاربردهای زیر اشاده کرد :

ضد عفونی هوا

ضد عفونی لاشه

 ضد عفونی فاضلاب

ضد عفونی مواد خوراکی

 ضد عفونی کردن محیط

ضد عفونی کلیه تجهیزات ، محلهای ورود هوا ، سالنهای وسایرموارد

اختلاط با پوشال و کف پوش ها

اسپری مستقیم

 تجهیزات آنتی باکتریال

 کانتینرو ظروف آنتی باکتریال

 رنگ کف و دیوارها ،سرامیک

 خودروهای انتقال فرآورده های خام دامی

فیلتر های ضدمیکروب تصفیه آب

 استریل کردن دان مورد نیاز طیور به طور مثال دانه های  ذرت که به مدت یک ساعت در محلول نانوغوطه ور شده بودند هیچگونه آلودگی از خود نشان نمیدهند در حالیکه شاهد همین نمونه کاملا آلوده است.

   

        استریل و ضد میکروب کردن تمامی سطوح ودیوارهای مرغداری                         

 

البسه ودستکش و تجهیزات ضد میکروب مورد استفاده کارگران

استریل کردن تجهیزات حمل ونقل طیور

تجهیزات ضد میکروب مورد استفاده در کشتارگاهها واستریل کردن تمامی سطوح

 وهمچنین میتوان درصنایع تبدیلی به پلاستیک های جدید برای بسته بندی محصولات نهایی طیوراشاره کرد

کاربرد نانو در سیستم آب رسانی:

استفاده از نانوسیدها در کنترل و پیشگیری از بیماریهای طیور :

درمان عفونت سینوسها :

با اسپری نمودن نانو سیلور با دوز100-50PPM) )پیشگیری صورت می گیرد .

درحال حاضر درمان بوسیله آنتی بیوتیک Tilan و رووامیسین است . مصرف مولتی ویتامین های حاوی ویتامین A به صورت مرتب مقاومت بدن پرندگان را بالا می برد .

    درمان CRD بیماری مزمن تنفسی :

اسپری نمودن نانو سیلور با  دوز( PPM100 تا 50 ) روی بستر می باشد درحال حاضر توصیه مصرف آنتی بیوتیک ( تی لان و رووامیسین ) و اورکومایسین (Aurcomycin) توام با افزایش و بهبود تهویه درفارم می باشد.

درمان برونشیت و پنومونیا (Bronchizis and Penomonia   :

ممکن است دامپزشک آنتی بیوتیکهای خاص وداروهای دیگر را نیز تجویز نماید .

نانو سیلور با دوز PPM 1 خوراکی می تواند مقاومت بدن پرندگان را افزایش دهد .

درمان بیماری Enteritis یا التهاب روده ( امحاء ) :

استریل نمودن آب آشامیدنی پرندگان با دوز PPM 1 و ا سپری نمودن فارم با نانو سیلور می تواند در پیشگیری این بیماری موثر واقع گردد . مصرف آنتی بیوتیک هائی از قبیل نئومیسین و استروبتومایسین با توجه با رژیم غذایی و درجه حرارت 70 تا 80 درجه فارنهایت از اقدامات معمول دیگر می باشد .

 

 درمان بیماری کوکسیدیوز :

رعایت بهداشت با استفاده از اسپری نمودن نانو سیلور توجه به جیره غذایی ومصرف Embasin تحت نظر دامپزشک می تواند مفید واقع شود .

 درمان بیماری آسپروژیلوس Asperigillosis :

اسپری نمودن با محلول نانوسید وپاکیزه نگهداشتن بستر ومحیط وجلوگیری از مصرف غذاهای مانده که منشاء و منبع اصلی قارچ می باشند می تواند درپیشگیری بیماری موثر باشد .

  عدم وجود عفونت دراثر مصرف نانو

      

 L100:

نانوسید این گروه بصورت مایع باید آبی باشد  به عنوان عامل ضد باکتری و قارچ عمل میکنند و به همین دلیل به راحتی به صورت اسپری ویا در ترکیب با رنگها و چسبهای پایه آبی بکار می روند.

 

 

مشخصات

نام محصول

Nanocid L100

ترکیبات

Containing 100ppm Nano Silver particles

خصوصیات ظاهری

Liquid - clear - goldish

دور از این مواد نگهداری شود

Peroxide Solutions, Ammonia, Strong Acids, Light

 

 

خصوصیات :

قدرت بالای میکروب کشی و قارچ کشی

حفظ خاصیت ضد باکتری برای مدت طولانی 

بدون ایجاد افزایش سازگاری و مقاومت در میکرواورگانیسم

موثر حتی در غلظت های کم

فرایند پذیری خوب

سازگاری با محیط زیست

 

مکانیزم :

تضعیف باکتری بوسیله جلوگیری کردن از قدرت تولید مثل و تنفس

ضد عفونی کردن با مکانیسم دناتوره کردن میکرو اورگانیسم توسط نانوسیلور

 

روش استفاده :

در صد اختلاط : یک تا ده درصد وزنی

 

نکته :

          افزایش حجمی باید با توجه به میزان مورد نظر آنتی باکتریال بودن محصول نهایی انجام شود

          فرایند اختلاط باید مطابق با ماده پایه و روند استاندارد اختلاط آن انجام شود

 

 

 

 

 

 

 

 

نانوسید  p101 :

این محصول یک کامپوزیت نقره است

محصولات این گروه بصورت ماده افزودنی در صنعت به کار میروند و به دلیل قابلیت  امتزاج پذیری بسیار خوب در طیف وسیعی از صنایع کاربرد دارند . محصولاتی که این گروه  در تولید آنها بکار رفته اند دارای خاصیت ضد باکتری بوده و از این جهت در زندگی روزمره و زمینه های تخصصی افراد جامعه نقش بسزایی را ایفا می کنند.

نانوسید  p101)   bvcv

نام محصول

Nanocid P101

ترکیبات

TiO2 as the career core coated with 1% Wt of Nano-Silver particles

خصوصیات ظاهری

White – Cream - solid - powder

دور از این مواد نگهداری شود

Peroxide Solutions, Ammonia, Strong Acids

 

خصوصیات :

 

1- اثر آنتی باکتریالی  و  ضد قارچی در بیش از 99 درصد از سویه ها

2- پایداری خاصیت آنتی باکتریالی پایدار

3- عدم ایجاد مقاومت در باکتریها

4- قابل افزودن به با انواع مواد شامل پلیمر ، نخ ،پارچه ، رنگ و ...

5-  مقاوم به حرارت

6- سازگار با محیط زیست

 

مکانیزم :

 

  1- از طریق تولید اکسیژن آزاد

    2- قدرت دناتوره کردن میکروارگانیسم   

 

 

روش اختلاط :

 

مخلوط به صورت 2/0 تا 5 درصد وزنی  قطعات پلیمری آنتی میکروبیال

 

مستربچ پلیمری آنتی باکتریالیکی از کاربردهای وسیع کامپوزیت نانو، استفاده از آن برای تولید انواع مواد پلیمری آنتی میکروبیال می باشد . این امر ظهور نسل جدیدی از پلیمرها در سطح جهان را به دنبال داشته است که می تواند منجر به متحول شدن بازار این تولیدات شود . در این راستا ، تولیدات کامپوزیت نانو با بهره گیری از دانش فنی داخلی ، توانسته است زمینه ساز تحولی شگرف در صنایع بالا دستی مرتبط با پلیمر باشد.

 محصول پلیمری آنتی میکروبیال نانو نقره به عنوان ضد قارچ ،ضد باکتری و بو گیر عمل می نماید . این نوع با درصد اختلاط مشخصی با رزین پلاستیک ترکیب می شود.

برای ساخت انواع قطعات پلیمری که باید دارای خاصیت آنتی باکتریال باشند مستربچ تهیه می شود . کارخانه با یک گرید مشخص که در مستربچ سازهای پلیمری با دستگاههای الکسترودر، گرانول مورد نظر با درصد های مختلف ساخته شده است  در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.

استفاده از مستربچ با دستگاه تزریق علاوه بر مزایای جانبی، باعث پخش یکنواخت و دیسپرس مواد نانو در انواع قطعات یکنواخت تر می شود.

                                   

  نمونه هایی از مستربچ های مورد استفاده در ساخت انواع پلیمرها و یا وسایل و تجهیزات پلاستیکی  مورداستفاده درمرغداری ها .

 

 

 

                                                                                    

             
درآزمایش دو بستر(تراشه چوب ) یکسان سمت راست آغشته به نانوسید و سمت چپ نمونه شاهد بعد از یک هفته نگهداری در شرایط یکسان (رطوبت و دمای مناسب برای رشد قارچ)

یک محلول نانو سید1100عرضه در نمایشگاه نانو تکنولوژی


 

 

 

برآورد اقتصادی :

 ودرپایان برای نتیجه گیری بحث میتوان گفت:

}       قیمت تمام شده نانو در طول یک دوره پرورش طیور بدون درگیری با

بیماری خاص حدود 500 تا 700 ریال به ازای هر قطعه طیور خواهد بود.

}       قیمت تمام شده آنتی بیوتیک در همین دوره پرورش 1100 تا 1200 ریال

  به ازای هر قطعه طیور خواهد بود.

قیمت تمام شده نانو در طول یک دوره پرورش طیور با درگیری با بیماری

}        حدود 1500 ریال برای هر قطعه طیور  خواهد بود.

}       قیمت تمام شده آنتی بیوتیک در همین دوره پرورش می تواند تا حدود

}       4000 ریال برای هر قطعه طیور باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع:

 

www.nanocid.com                                                                          

www.asnatech.com                                                                  

www.nano.ir

www.irnnco.com                                                                          

www.nanoforum.org                                                                    


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٩ : توسط : پرشین بلاگ
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com