منابع خوراکی جدید در تغذیه طیور

مقدمه

 از آنجا که تغذیه درپرورش طیور صنعتی اهمیت شایانی داردعلاوه برنقش کلیدی آن در رشد و تولید مناسب تقریباً 60 تا 70 درصد هزینه های جاری پرورش جوجه های گوشتی ، مرغان مادر،تخمگذارواجداد راشامل می شود.

تغذیه جوجه پس ازخروج ازتخم تاثیرزیادی برعملکرد گله درپایان دوره پرورش دارد بعبارت دیگراگرشروع پرورش گله ای باتغذیه ومدیریت مناسب وصحیح توام باشد نه تنها گله ای یکنواخت ازنظروزنی تولید می شودبلکه عملکرد آن ازلحاظ  ضریب تبدیل غذایی ومیزان تلفات نیزبهینه خواهدشد؛ لذا برای موفقیت دراین امررعایت اصول تغذیه ومدیریت به ویژه درهفته نخست پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است علاوه برآن تنوع محصولات غذایی در جیره می تواند باعث خوشخوراکی، ارتقاء سطح کیفی محصول و بازارپسندی بیشتر آن شود.

با توجه به نیازهای غذایی نژادهای اصلاح شده وبرای دستیابی گله ها به حداکثرتوان ژنتیکی ،امروزه نیاز به دان باکیفیت وارزش غذایی بالاتر درهفته اول کاملاَّ احساس وباید مورد استفاده قرارگیرد.

اعمال مدیریت مناسب تغذیه دراوایل دوره پرورش،می تواندنقش تعیین کننده دربهبودعملکردگله وکاهش هزینه تولیدداشته باشدوبهمین صورت،تغذیه غیرعلمی ونامناسب دراوایل دوره پرورش،پتانسیل ژنتیکی راازنظرعملکرد به شدت تغییروکاهش خواهد داد.

کمبود موادغذایی بعنوان مهمترین مشکل در راه پیشرفت صنایع طیور،دراکثرنقاط جهان سبب شده که توجه محققین به منابع خوراکی دیگرازجمله محصولات نهایی کارخانجات موادغذایی جلب شده ودرجستجوی منابع غذایی قابل استفاده همت فراوانی ازخودبروزدهند.  

 

 

 

 

 دراین مقاله سعی گردیده چندمنبع خوراکی جدیدبرای راندمان وضریب تبدیل غذایی بهترارائهوباهم مقایسه گرددکه به شرح ذیل می باشد:

 1) پماک گوجه فرنگی جایگزین مناسب سبوس گندم در جیره دام وطیور

 

گوجه فرنگی حاوی 5/8-7 درصدماده خشک است که ازآن محصولات متنوعی نظیررب ،سس ،آب گوجه فرنگی وپماک گوجه فرنگی( تفاله ) بدست می آیدواین ماده اخیر ازکارخانجات رب سازی بعنوان فرآورده ویژه دام وطیورخارج می شود.

قبل از آنکه استفاده از این ماده باارزش در تغذیه طیور مطرح گردد پماک حاصل از کارخانجات در محیط زیست مانند رودخانه ها و مزارع ریخته می شدوموجبات آلودگی محیط را فراهم می آورد؛بنابراین محققین برای حل این معضل به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این ماده مغذی در جیره طیور نه تنها می توانند از آلودگی محیط بکاهند بلکه موفق به عرضه یک نوع غذای جدید و با کیفیت در صنعت دام وطیور خواهند شد.  

پماک حدود 10-5 درصد وزن گوجهراشامل میشودکه حاوی پوسته،دانهج، بافتهایداخلی وآب می باشد.

کیفیت مواد مغذی موجود در آن تابع فرآیند صنعتی ، واریته کشت شده وشرایط محیطی منطقه     می باشد.ضمن اینکه باید این نکته رایادآور شد که معمولا در کارخانجات رب سازی تفاله گوجه به دو صورت دیده می شود:

نوع اول پوست محصول با دانه ونوع دوم بافتهای داخلی  محصول با دانه است که نوع اول دارای رطوبت کمتر وپروتئین بیشتر می باشد.

تفاله تازه بدلیل رطوبت وترشی زیاددانه وطعم بخصوص در تغذیه دامها استفاده می شود ولی در صورت خشک کردن ، مقدار بیشتری از آن را در تغذیه دام وطیور می توان استفاده نمود زیرا رطوبت وترشی زیاد باعث اسهال در دامها  می گردد.

معمولا فرآیندخشک کردن(بویژه درشرایط غیرصنعتی) باعث افزایش هزینه تمام شده می گردد بنابراین توصیه می شودتفاله گوجه فرنگی به نسبت 5:1 براساس وزن مرطوب با ذرت علوفه ای سیلو گردد زیرا مخلوط این دو بعلت پروتئین بالای پماک باعث اصلاح پروتئینی سیلوی ذرت        می گردد و سطح مناسب کربوهیدرات محلول در سیلوی ذرت سبب بهبود فرآیند سیلوکردن پماک گوجه شده که براین اساس بخشی از پروتئین سویا بوسیله پماک گوجه فرنگی جایگزین می گردد.

این محصول بصورت خشک جایگزین بسیار مناسبی جهت بخشی از مقدار سبوس گندم در جیره دامهاست و تا 5 درصد در جیره مرغان گوشتی و 8-6 درصد در جیره مرغان تخم گذاراستفاده           می شود.

طبق یک قاعده کلی می توان این ماده خوراکی را به صورت خشک تا100 درصد جایگزین سبوس در جیره طیور نمود که مزیت آن پروتئین بالا وترکیب اسیدهای آمینه بهتر ، وجود رنگدانه جهت بهبود کیفیت تخم مرغ ورنگ زرده نسبت به سبوس گندم است.

آزمایشات نشان داده است که افزودن 5 درصد دانه و یا پوسته گوجه فرنگی در جیره مرغان تخم گذار سبب بهبود عملکرد تخم گذاری ، مقدار غذای مصرفی ، قابلیت باروری وجوجه درآوری می شودو در مقایسه با جیره حاوی پودر یونجه مرغان بیشتر تشویق به تولید تخم می شوند.براساس همین گزارش تفاله گوجه را می توان تا 5 درصد بجای پودر علوفه در جیره مرغان تخم گذار قرار داد زیرا جوجه ها از تفاله خشک گوجه بیشتر از پودر یونجه استفاده می کنند.

 

 

- ارزش غذایی پماک

 

پماک گوجه فرنگی یک منبع خوب پروتئینی برای طیور وچهارپایان محسوب می شود وتجزیه شیمیایی این خوراک نشان داده که پروتئین خام آن 25-20 درصد ومیزان لایزین آن 13 درصد بیشتر از سویا است. پروتئین دانه های گوجه فرنگی شامل α گلوبولین و β گلوبولین وترکیب شیمیایی آن ازنظرمواد مغذی شبیه به کنجاله تخم پنبه است بجزفیبرکه در گوجه فرنگی 3 برابرکنجاله پنبه دانه است. گوجه بعلت داشتن فیبرزیادانرژی متابولیسمی کمی دارد.تفاله خشک این محصول منبع خوب ویتامینهای A،B1 وB2 می باشد. همچنین این ماده دارای mg/g240-200رنگدانه گزانتوفیل بوده که باعث کیفیت تخم مرغ وخوشرنگی زرده وبازارپسندی بیشترآن خواهدشد.

در دانه گوجه فرنگی متیونین اسید آمینه محدودکننده ای است که باافزودن متیونین ارزش پماک از 75% به 95% افزایش می یابد.

چون پماک یک ماده آنتی اکسیدانت است بنابراین وجود آن درجیره طیور نه تنها باعث بالا رفتن کیفیت غذا می شود بلکه از بروزاختلالات گوارشی جلوگیری می کند.آزمایشات نشان داده جوجه هایی که بااین ماده غذایی البته بصورت خشک تغذیه شده اندکمتر به ا

/ 0 نظر / 161 بازدید